ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ

นางสาวรวิวรรณ สุขผล
Rawiwan Sukphol

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ
Chief of Special Events Subdivision

Tel: 0 5391 7897 ext 8041
rawiwan.suk@mfu.ac.th

 

 

นางสาวนฤมล จันทองอนันต์
Narumon Chantonganun

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897 ext 8042
narumon.cha@mfu.ac.th

นายพินิจ มุงเมฆ
Pinich Mungmek

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897 ext 8043
pinich.mun@mfu.ac.th

 

 

นางสาวพัชรินทร์ ศรีใจ
Patcharin Srijai

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897 ext 8044
patcharin.sri@mfu.ac.th