ฝ่ายเลขานุการและธุรการ

Pattita Thungkaew
นางภัทร์ฐิตา  ถุงแก้ว

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ
Chief of Secretary and Administration Subdivision

Tel: 0 5391 7897 ext 8021
pattita.thu@mfu.ac.th

 

 

นางนิตยา งามเหมาะ
Nittaya Ngommoh

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897 ext 8023
nittaya.ngo@mfu.ac.th

 

 

นางสาวดารณี ยาสมุทร
Daranee Yasamut

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897 ext 8025
daranee.yas@mfu.ac.th

 

 

นายวีรยุทธ วงค์สุภา
Weerayut Wonqsupa

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897 ext 8024
weerayut@mfu.ac.th

 

 

นางขวัญสุดา ว่องเล่ศ์สกุล
Kwansuda Vongleasagoon

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer 

Tel 0 5391 7897 ext 8022
kwansuda@mfu.ac.th