มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัดร่องขุ่น และศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และกลุ่มศิลปินจังหวัดเชียงราย มีแนวคิดร่วมกันในการจัดให้มีหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แก่ผู้ที่มีความสนใจศึกษาด้านพุทธศิลปกรรม เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสุนทรียศาสตร์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในแบบเข้มข้น นำหลักการมาปรับใช้ในด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตลอดจนได้เผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
          หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม เป็นหลักสูตรการเรียนรูปแบบใหม่ โดยเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณร ประชาชน และผู้สนใจด้านศิลปะต่าง ๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยหลักสูตรแบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ พุทธศิลป์พื้นฐาน ระดับที่ ๒ พุทธศิลป์สร้างสรรค์ และ ระดับที่ ๓ พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนการสอนในแต่ละระดับ จะได้รับใบประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาที่รับรองโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) และศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ)