ระดับที่ ๓ พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง

หลักสูตรที่มุ่งเน้นคัดสรรผู้ที่สนใจจะศึกษา พัฒนารูปแบบ แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้เกิดเป็นรูปแบบการสร้างสรรค์ในอัตลักษณ์เฉพาะตน นำไปสู่การเป็นศิลปินอาชีพ

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

๑)    หมวดวิชาสร้างสรรค์ขั้นสูง      รายวิชา
รวมทั้งหมดรายวิชา

          จำนวน ๕ คน/รูป (หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการ)

     ระยะเวลาเรียน ๘ เดือน 
          ๑) กลุ่มรายวิชาบรรยายและปฏิบัติ (รายวิชาที่สามารถฝึกปฏิบัติได้เองจากที่บ้าน) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์
          ๒) กลุ่มรายวิชาภาคปฏิบัติ จัดการเรียนการสอน ณ พุทธศิลปกรรมสถาน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์