ระดับที่ ๒ พุทธศิลป์สร้างสรรค์

หลักสูตรที่มุ่งเน้นเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะ โดยเน้นการปฏิบัติงาน ทั้งทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และเทคนิคการสร้างสรรค์อื่น ๆ เพื่อศึกษา ค้นคว้า หาแนวทางการสร้างสรรค์ ในรูปแบบอัตลักษณ์เฉพาะตน

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

๑)    หมวดวิชาจิตรกรรมและสร้างสรรค์      รายวิชา
๒)    หมวดวิชาประติมากรรมรายวิชา
๓)    หมวดวิชาวาดเส้นรายวิชา
รวมทั้งหมดรายวิชา

     จำนวน ๑๕ คน/รูป (หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการ)

     ระยะเวลาเรียน ๘ เดือน  
          ๑) กลุ่มรายวิชาบรรยายและปฏิบัติ (รายวิชาที่สามารถฝึกปฏิบัติได้เองจากที่บ้าน) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์
          ๒) กลุ่มรายวิชาภาคปฏิบัติ จัดการเรียนการสอน ณ พุทธศิลปกรรมสถาน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์