ระดับที่ ๑ พุทธศิลป์พื้นฐาน

          มุ่งเน้นเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์เชิงศิลปะขั้นพื้นฐาน ให้แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไปได้ศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ การสร้างสรรค์ รวมถึงการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับบริบทสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
หลักสูตรระยะสั้น ระดับที่ ๑ แบ่งเป็น ๒ แผนการศึกษา ได้แก่ 
     ๑) แผน ก. (ภาคทฤษฎี) ผู้เรียนจะได้ศึกษาด้านพุทธศาสนาและศิลปะในเชิงทฤษฎี ได้แก่ รายวิชาการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะสากล สุนทรียศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก พุทธจักรวาลวิทยา ศิลปะวิจารณ์ การบริหารจัดการศิลปะ และพุทธประวัติปรัชญาในศาสนา เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการความเข้าใจในทฤษฎีของศิลปะ เชิงสุนทรียศาสตร์ สามารถนำไปปรับใช้ บริหารจัดการกับพื้นที่นั้น ๆ ให้เกิดความงาม ทางด้านศิลปะเหมาะสม 
     ๒) แผน ข. (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ผู้เรียนจะได้ศึกษาเช่นเดียวกับ แผน ก. (ภาคทฤษฎี) แต่จะมีรายวิชาปฏิบัติจำนวน ๓ วิชา เพิ่มเติม ได้แก่ รายวิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ และพุทธศิลปกรรม ๑ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจนำไปต่อยอด พัฒนาทักษะฝีมือ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

๑)    หมวดวิชาพุทธศาสนา รายวิชา
๒)    หมวดวิชาทฤษฎีศิลปะรายวิชา
๓)    หมวดวิชาบริหารจัดการศิลปะ     ๓ รายวิชา
รวมทั้งหมดรายวิชา

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

๑)    หมวดวิชาพื้นฐาน* รายวิชา
๒)    หมวดวิชาพุทธศาสนารายวิชา
๓)    หมวดวิชาทฤษฎีศิลปะ๒ รายวิชา
๔)    หมวดวิชาบริหารจัดการศิลปะ    รายวิชา
รวมทั้งหมด๑๐รายวิชา

          จำนวน ๒๐ คน/รูป (หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการ)

    ระยะเวลาเรียน ๖ เดือน 
              ๑) กลุ่มรายวิชาบรรยายและปฏิบัติ (รายวิชาที่สามารถฝึกปฏิบัติได้เองจากที่บ้าน) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์
              ๒) กลุ่มรายวิชาภาคปฏิบัติ จัดการเรียนการสอน ณ พุทธศิลปกรรมสถาน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์