ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม โดยการประยุกต์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยการให้บริการในการดำเนินการทางวิชาการ ได้แก่ ให้การจัดฝึกอบรม สัมมนา จัดการประชุมทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม รวมทั้งเป็นแหล่งการหารายได้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและวิจัยแก่หน่วยงานภายในและภายนอกอีกด้วย

  • โทรศัพท์: 0 5391 7897 ต่อ 8030
  • อีเมล: cas@mfu.ac.th