เอกสารสนับสนุน

  • ใบสำคัญรับเงิน
  • ใบรับรองการจ่ายเงิน
  • รายงานการเดินทาง

  • การจำแนกประเภทวัสดุ