ห้องคำมอกหลวง

ห้องบรรยายขนาด 180 ที่นั่ง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้ห้อง และ ส่งแบบฟอร์มการขอใช้ผ่านระบบสารบรรณออนไลน์ ถึง ศูนย์บริการวิชาการ