ห้อง E4A-508

ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะชุดประชุม และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้ห้อง และ ส่งแบบฟอร์มการขอใช้ผ่านระบบสารบรรณออนไลน์ ถึง ศูนย์บริการวิชาการ