ห้อง E4A-508

ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะชุดประชุม และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์