ศูนย์บริการวิชาการจัด ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

Categories: บริการวิชาการ

     เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ เพื่อพิจารณาโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร เป็นประธานในที่ประชุม มีคณบดีและผู้แทนจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชาการจัดการ เป็นคณะกรรมการ และมีอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ ทำหน้าที่เลขานุการ เพื่อพิจารณาโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการบริการวิชาการ เน้นโครงการฯ ที่สอดคล้องกับพันธกิจและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงเป็นโครงการที่น่าสนใจ ทันสมัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน ในปีนี้มีโครงการบริการวิชาการที่เสนอโดยสำนักวิชาและหน่วยงานภายในเพื่อพิจารณา กว่า 70 โครงการ รวมงบประมาณที่เสนอมามากกว่า 10 ล้านบาท โดยกรรมการจะพิจารณาให้อยู่ในกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
     ทั้งนี้ศูนย์บริการวิชาการได้มีการปรับรูปแบบการจัดประชุมให้เป็นแบบ New Normal เอกสารประกอบการประชุมเป็นแบบ digital file เพื่อลดการใช้กระดาษ และเชิญอาจารย์เจ้าของโครงการนำเสนอโครงการพร้อมตอบข้อซักถามผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์เจ้าของโครงการ การปรับรูปแบบการประชุมในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพการประชุม ร่วมกับ นโยบายลดการใช้ทรัพยากรกระดาษของศูนย์บริการวิชาการ

: