ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สร้างสุขภาพอย่างไรในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน: ความรู้และทักษะที่ทันสมัยของพยาบาลเวชปฏิบัติ

Categories: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา อบรมสัมมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

          ด้วย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ “สร้างสุขภาพอย่างไรในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน: ความรู้และทักษะที่ทันสมัยของพยาบาลเวชปฏิบัติ” ในระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2564 ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพและความต้องการในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน รวมถึงได้ฟื้นฟูวิชาการเกี่ยวกับบทบาทพยาบาลด้านการรักษาเบื้องต้น นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญพยาบาลเวชปฏิบัติ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 5,000 บาท ต่อท่าน โดยจะได้รับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) จำนาน 32 หน่วย และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: academic.cas@mfu.ac.th 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8034  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

 เอกสารดาวน์โหลด

: