ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 4 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในที่ประชุมได้หารือแนวทางการทำงานของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคเหนือตอนบนเพื่อให้เป็นในทิศทางเดียวกัน รวมถึงหารือเพื่อยืนยันพื้นที่ที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยในระยะแรก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะดำเนินการใน 15 ตำบล กระจายในเกือบทุกอำเภอของจังหวัดเชียงราย เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำหรับในระยะที่ 2 นอกจากมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จะมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ามาร่วมกันดำเนินการในตำบลที่เหลือทั้งหมดของจังหวัดเชียงราย ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

          ซึ่งโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย นั้นเป็นโครงการที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,000 ตำบลทั่วประเทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชนหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ระยะเวลา 1 ปี ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาไม่น้อยกว่า 60,000 คน ทั้งให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน รวมทั้งให้เกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนและให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโครงการด้านการเกษตรสมัยใหม่ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอป (OTOP) การส่งเสริมและสนับสนุนเอสเอ็มอี (SMEs) ในพื้นที่ 
          โดยการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่จะทำหน้าที่หน่วยงานบูรณาการโครงการ รายตำบล ดูแลยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน อาทิ การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชน การพัฒนาการตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก การส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชน การส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นตนเอง การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น ที่สำคัญ มหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยจ้างงานในตำบลที่ทำหน้าที่ดูแล รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงานและทำงานร่วมกับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล (Community Big Data) เพื่อให้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจนต่อไป
 

: