รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัดร่องขุ่น และศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน มีแนวคิดร่วมกันในการจัดให้มีหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แก่ผู้ที่มีความสนใจศึกษาด้านพุทธศิลปกรรม เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสุนทรียศาสตร์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในแบบเข้มข้น นำหลักการมาปรับใช้ในด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

          หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณร ประชาชน และผู้สนใจด้านศิลปะต่าง ๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยหลักสูตรแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  1.  ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน
  2.  ระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ 
  3.  ระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง

          โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนการสอนในแต่ละระดับ จะได้รับใบประกาศการสำเร็จการศึกษาที่รับรองโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) และ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ)

          มหาวิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ให้ผู้สนใจสมัครเข้ามาศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการศึกษา สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ตามลิงก์ด้านล่าง ++ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563++

ประกาศข่าว: