มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

          วันที่ 27 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำโดย อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดเชียงรายในการผลักดันสู่เมืองสร้างสรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและนำเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ณ ห้องเฮอริเทจ บอลลูล โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 147 คน ในการผลักดันจังหวัดเชียงรายสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และ ดร.วาสนา พงศาปาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว เป็นผู้กล่าวรายงาน

          โดย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านหัตถกรรม ศิลปะพื้นบ้าน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการออกแบบที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก โดยหวังว่าทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้จะร่วมกันวิเคราะห์และเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์สามารถขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกต่อไปได้ในอนาคต

: