ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมคณะทำงานโครงการบริการวิชาการบูรณการเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

       

          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมคณะทำงานโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้อง 518 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี  เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งสำนักวิชาและหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้พื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม

          อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมาการจัดโครงการบริการวิชาการการบูรณาการเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนค่อนข้างช้า เนื่องมาจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โครงการบริการวิชาการฯ ที่ได้รับการพิจารณาจำนวน 13  โครงการ มีการดำเนินการแล้วเสร็จเพียง 3 โครงการ เลื่อนการจัด จำนวน 7 โครงการ  ยกเลิกการจัด 3 โครงการ โดยการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการจัดทำแผนงานบริการวิชาการการบูรณาการเชิงพื้นที่ มีการกำหนดพื้นที่การทำงานเน้นการพัฒนาชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ตำบลท่าสุด ตำบลแม่ข้าวต้ม และตำบลนางแล ใน 4 ด้าน (ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม)  ส่วนวิธีการทำงานในปีงบประมาณ 2564 นั้นจะเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นทั้ง 3 ตำบลมากขึ้น เพื่อร่วมกันวางแผนการทำงานร่วมกันกับชุมชน ส่งผลต่อการพัฒนาตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) รวมถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

          

ประกาศข่าว: