ศูนย์บริการวิชาการ จัดทำสื่อออนไลน์ภายใต้โครงการ “ด้วยรักและห่วงใย จากใจ มฟล.”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรมสัมนา

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม และสำนักวิชาจีนวิทยา ได้จัดทำสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการ “ด้วยรักและห่วงใย จากใจ มฟล.”

     ได้รับการเปิดเผยจาก อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ว่า ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่สังคมหลายโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมทั้งที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยและลงพื้นที่จริง แต่เนื่องด้วยสภาวการณ์ที่ไม่ปกติจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)  และปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อีกทั้งในปัจจุบันรัฐบาลได้ออก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไปโดยตรง ทั้งในเรื่องของสุขภาพ การประกอบอาชีพ และใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้น เพื่อยังคงปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการจึงร่วมกับสำนักวิชาและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย จัดโครงการบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์ โดยปรับเปลี่ยนเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสังคมและชุมชนในด้านการศึกษา สุขภาพ อาชีพ และสิ่งแวดล้อม จากการได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)  และ ปัญหาหมอกควัน โดยการจัดทำคลิปออนไลน์ จำนวน 16 เรื่อง 31 ตอน ประกอบด้วย
    
สำนักวิชาการจัดการ
1. การทำสังขยาสี่แบบเพื่อการขายแบบออนไลน์
2. การทำเครื่องดื่มม็อกเทลเพื่อประกอบธุรกิจ
3. การทำเครื่องดื่มกาแฟเพื่อประกอบธุรกิจร้านกาแฟ
4. การทำขนมสุขภาพเพื่อการขายแบบออนไลน์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5.การผลิตแยมผลไม้ด้วยตู้อบไมโครเวฟ

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
6. เมนู“อิ่ม อร่อย"บำรุงร่างกายเสริมภูมิต้านทาน
7. ปรับตัวสู่ New Normal สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก(ษาสุขภาพ)
8. แนวทางการรักษาโรคโควิด-19 ด้วยตำรับยา"เหลียนฮวาชิงเวินเจียวหนัง"
9. ตรีผลา 3 ผลไม้มหัศจรรย์ ต้ายภัยโควิด-19

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
10. ทันตกรรมวิถีใหม่หลังโควิด-19

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
11. รอบรู้เรื่องสุขภาพทุกช่วงวัย ต้านภัย COVID-19

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
12. COVID-19: ไวรัส - ภูมิคุ้มกัน - วัคซีน - หน้ากากอนามัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13. COVID-19 Protection is the best

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
14. การจัดทำสื่อให้ความรู้ “ฐานชีวิตใหม่” (new normal) แก่กลุ่มชาติพันธุ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15. การใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบและการซ่อมบำรุงเบื้องต้น                    

สำนักวิชาจีนวิทยา
16. 会呼吸的痛 ลมหายใจที่เจ็บปวด

โดยผู้สนใจสามารถติดตามรับชมคลิปได้ทาง
เว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : https://cas.mfu.ac.th
YouTube Channel : CAS MFU
Facebook : https://www.facebook.com/casmfu

ประกาศข่าว: