ศูนย์บริการวิชาการ ปรับรูปแบบบริการวิชาการเป็นแบบออนไลน์ รับสถานการณ์โควิด – 19

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปรับรูปแบบบริการวิชาเป็นแบบออนไลน์ รับสถานการณ์โควิด – 19 เชิญบุคลากรส่งข้อเสนอและรายละเอียดในการจัดทำคลิปวิดีโอ ไม่เกิน 15 นาที ภายในวันอังคารที่ 12 พ.ค.2563

     ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า ศูนย์บริการวิชาการปรับรูปแบบการดำเนินโครงการบริการวิชาการโดยการเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้ให้เป็นแบบออนไลน์ ด้วยเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยเฉพาะจากการได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือปัญหาหมอกควัน ในด้านการศึกษา สุขภาพ อาชีพ และสิ่งแวดล้อม
     
     จึงขอเชิญบุคลากรจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ได้จัดทำเนื้อหา รูปแบบ และรายละเอียด การจัดทำคลิปออนไลน์ ความยาวไม่เกิน 15 นาที  เสนอต่อคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการภายใต้โครงการ 'ด้วยรักและห่วงใยจากใจ มฟล.' หากได้รับพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการในลำดับขั้นตอนต่อไป ผู้จัดทำคลิปจะได้รับค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการตามระเบียบมหาวิทยาลัย

     โปรดส่งข้อเสนอบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์ภายในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ e-mail : ashiraya.sri@mfu.ac.th ทั้งนี้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ bit.ly/2VrZDBe หรือสอบถามเพิ่มได้ที่นางกมลชนก คำแก้ว โทรศัพท์ 0-5391-7897 ต่อ 8031 

ประกาศข่าว: