มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์กรรับรอง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพใน
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร
สาขางานโรงแรม
อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 และชั้น 2
อาชีพพ่อครัว อาหารตะวันตก คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3

 

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขยายขอบข่ายการรับรองในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ
โปรดแจ้งมายังศูนย์บริการวิชาการ เพื่อเตรียมการขยายขอบข่ายต่อไป
ผู้ประสานงาน นางสาวปิยดา ธนัญชัย
โทร 053-917897 ต่อ 8053
โทรศัพท์มือถือ 093-6962698
E-mail : piyada.tha@mfu.ac.th
ลิงก์เว็บไซต์
tpqi-net.tpqi.go.th

ประกาศข่าว: