บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Categories: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน

    

          ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานที่สนใจ ประกอบด้วย
     ⇒ บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)
     ⇒ บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)
     ⇒ บริการตรวจวิเคาระห์คุณภาพน้ำ
     ⇒ จัดทำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ

          หน่วยงานที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 0 5391 7897 ต่อ 8033  มือถือ 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

: