ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 9-12 ปี เข้าร่วมโครงการ Smart Kids Camp

Categories: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

          ด้วย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย        แม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ "Smart Kids Camp" ระว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2563 (เลื่อนการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ) ณ ห้องชงโค ชั้น 3 อาคาร E-Park  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารและพัฒนาความฉลาดทางงด้านอารมณ์ (EQ) ของผู้เข้าร่วมโครงการ นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญน้องเยาวชนระดับประถมศึกษา ที่มีออายุระหว่างระหว่าง 9 - 12 ปี  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ต่อท่าน ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: info@cas.mfu.ac.th 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8033  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

 เอกสารดาวน์โหลด

: