ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Corrective Feedbak on EFL Student Learning Performent

Categories: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

            สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ "Corrective Facebak on EFL Student Learning Performent"ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2563(เลื่อนการจัดโครงการ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ณ ห้อง E4A-507 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อถ่ายทอดวิธีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับในการแก้ไขข้อผิดพลาดของผูเรียนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาต่างประเทศ นั้น

            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญ ครู และบุคคลากรทางการศึกษาที่สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการโดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ต่อท่าน  ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินภายในวันศุกร์ ที่  24 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: info@cas.mfu.ac.th

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8033  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

ลงทะเบียนออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อ

เอกสารดาวน์โหลด

: