ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปีที่ 5

Categories: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

            กลุ่มวิจัย CEWT สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปีที่ 5"<s> ระหว่าง</s></s><s><s>วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2563</s>  ( เลื่อนการจัดกิจกรรม )ณ ห้องพวงชมพู - พู่ระหง ชั้น 5 อาคาร E-Park (M- Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะและการนำเศษวัสดุประเภทต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนปลอดขยะตามหลักสากลและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการสร้างเครือข่ายชุมชนปลอดขยะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญ ข้าราชการ ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการโดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 5,500 บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินภายในวันจันทร์ ที่  9 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: info@cas.mfu.ac.th

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8033  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

ลงทะเบียนออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อ

เอกสารดาวน์โหลด

: