ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Amadeus Basic Reservation

Categories: บริการวิชาการ บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

           ด้วย สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กําหนดจัดอบรมระบบ Amadeus ขั้นพื้นฐานในการจองตั๋วโดยสาร โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2563 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (S1-316) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการใช้งานระบบสำรองที่นั่ง ด้วยระบบ Amadeus รวมถึงการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสำรองที่นั่งเพื่อการเดินทางและการท่องเที่ยว  นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 2,999 บาท ต่อท่าน นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(เรียนรายวิชา 1210212) 999 บาท ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการ ชําระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: info@cas.mfu.ac.th

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8033  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu


สมัครออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อ


เอกสารดาวน์โหลด

 

: