ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอังกฤษพิชิต TOEIC ปีที่ 6

Categories: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

          ด้วย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการอังกฤษพิชิต TOEIC ปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 ,29 กุมภาพันธ์ และ 7 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 - 16.00 0 น. ณ ห้องชงโค ชั้น 3 อาคาร E-Park  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานเพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8033  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

 เอกสารดาวน์โหลด

: