ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม General Manager of the Future

Categories: บริการวิชาการ บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

           ด้วย สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กําหนดจัดอบรมร "General Manager of the Future" โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 ณ ห้องชงโค อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเพิ่มพูนการวางแผนกลยุทธ์ และขีดความสามารถในการเป็นผู้นําของผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมการบริการ รวมถึงเพื่อส่งเสริมองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องในการผลักดันการบริการด้วยวิธีการอย่างมืออาชีพ ตลอดจนสร้างเครือข่ายในภูมิภาค ท้องถิ่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ กัมพูชา ลาว และพม่า  นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 34,000 บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่น ๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการ ชําระเงิน ภายในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: info@cas.mfu.ac.th

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8033  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu


สมัครออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อ


เอกสารดาวน์โหลด

 

: