ศูนย์บริการวิชาการ จัดการบรรยายหัวข้อ “การเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย   ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการบรรยาย หัวข้อ “การเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ”     ณ ห้องดอยแง่ม อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ศ. ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ
          การจัดการบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาววรากร ธนูสนธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนงาน 2 สำนักบริการคุณวุฒิวิชาชีพ 4 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มาบรรยายเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ นอกจากนั้น อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดี ยังได้กล่าวถึงบทบาทของศูนย์บริการวิชาการในการช่วยให้สำนักวิชาต่าง ๆ ขยายขอบข่ายองค์กรรับรองไปยังสาขาวิชาชีพอื่น ๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตร กลุ่มบริการ เป็นต้น ทั้งนี้มีผู้แทนอาจารย์จาก 9 สำนักวิชาเข้าร่วมฟังการบรรยาย

 

ประกาศข่าว: