มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุองค์กรรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินการต่ออายุการรับรองขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งนำโดย หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน นางเบญจมาศ ปุยอ๊อก นักวิชาการประเมินผล ร่วมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากฝ่ายครัวการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าวิชาการโรงแรม จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ โดยมี อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดี ในฐานะผู้แทนองค์กรรับรอง ได้กล่าวต้อนรับคณะ พร้อมกับนำเสนอถึงบริบท ศักยภาพ ตลอดจนความพร้อมของมหาวิทยาลัย ในการต่ออายุองค์กรรับรองที่ใกล้จะครบกำหนดในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้

          ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2559 – 2562ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร
สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 และชั้น 2 รวมถึงอาชีพพ่อครัวอาหารตะวันตก คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 โดยทั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะรวมแล้วกว่า 227 คน

ประกาศข่าว: