สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ (มฟล)จัดโครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ และผู้สูงอายุ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ “การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุโดยมีชุมชนเป็นฐาน” ณ พื้นที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นำโดยอาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ แก้วดวงดี ทีมอาจารย์ และนักศึกษาสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
          อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ แก้วดวงดี อาจาย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ หัวหน้าโครงการเปิดเผยว่า ปัญหาสุขภาพนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในทุกประเทศ ซึ่งหนึ่งในปัญหาสุขภาพของคนไทยที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือ ปัญหาการเข้าถึงบริการและความครอบคลุมการให้บริการต่อประชาชน แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ที่มีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งการจัดการปัญหานั้นจำเป็นจะต้องมีการจัดการด้านสุขภาพอย่างบูรณาการ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับบริการโดยเฉพาะระดับปฐมภูมิ แต่จากการแก้ปัญหาที่ผ่านมา ผู้รับบริการทุกระดับยังไม่สามารถเข้าถึงการรับบริการด้านสุขภาพได้ทั้งหมดในส่วนของการบูรณาการทรัพยากรทั้งเชิงปฏิบัติการและเชิงบริหารยังไม่สมบูรณ์และเป็นระบบที่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร อีกทั้งผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ญาติ,ผู้ดูแลและชุมชนยังมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการปัญหาไม่เพียงพอเท่าที่ควรซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน 
          ดังนั้นการส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจการจัดการปัญหาที่เหมาะสม และการพัฒนาศักยภาพให้สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ในขณะเดียวกันการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการค้นหาปัญหาร่วมกับชุมชน กำหนดทิศทางและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทางเดียวกันน่าจะเป็นทางหนึ่งในการเพิ่มการเข้าถึงและความครอบคลุมบริการปฐมภูมิตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการการดำเนินงานในชุมชนในรูปแบบ District Health System ขึ้น
          การจัดโครงการนี้ ทางสำนักวิชาฯ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายของโครงการในตำบลป่าตึง โดยแบ่งการจัดโครงการออกเป็น 6 ครั้ง เริ่มโครงการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมากิจกรรมการทำความรู้จักกับชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประชุมหารือ ปัญหาคนพิการ เป้าหมายการทำโครงการ กับเจ้าของพื้นที่และคนพิการที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมครั้งที่ 2 - 5 เป็นการตรวจประเมินปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในบ้าน และปัญหาอื่นๆ รวมถึงให้การรักษาและให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วย และครั้งที่ 6 กิจกรรมสรุปและคืนข้อมูลผลการดำเนินโครงการ และส่งต่อข้อมูลการดูแลคนพิการให้แก่ชุมชน
 

ประกาศข่าว: