ศูนย์บริการวิชาการ มฟล.จัดกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้นำ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ศูนย์บริการวิชาการ นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ และนายสุชาติ รัตนโรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล). ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ให้เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การพัฒนาภาวะผู้นำโครงการ” ในโครงการอบรมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ฝ่่ายบริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีสมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เข้าร่วมกว่า 40 คน

ประกาศข่าว: