สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการพลังเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          วันที่ 2 กันยายน 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการพลังเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริม และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
          อาจารย์ ดร. วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า งานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพอนามัยในระดับวงกว้าง ยกตัวอย่างเช่น การบริโภคอาหารและน้ำที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีและเชื้อโรค อาจก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร หรือหากไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้เป็นอย่างมากในอนาคต เนื่องจากขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ ซึ่งสามารถแพร่ระบาดและทำให้เกิดการเจ็บป่วยของเด็กนักเรียน ดังนั้น การให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่จะสามารถป้องกันสาเหตุการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา ซึ่งเป็นสถานที่ที่กลุ่มเยาวชนจะใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อศึกษาหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง หากสถานศึกษาเหล่านี้มีสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ อาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคหรืออาการเจ็บป่วยจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งยังทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของเยาวชนเหล่านี้ขาดหายไป โดยส่งเสริมการให้ความรู้ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง เช่น กิจกรรม “อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนั้นสำคัญไฉน” กิจกรรมการสำรวจอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน, กิจกรรม “รวมพลังเพื่อโรงเรียนของเรา”
          การจัดโครงการในครั้งนี้ มีแกนนำนักเรียน และคณะครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมกว่า 217 คน

ประกาศข่าว: