สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเสริมอาชีพ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          วันที่ 31 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านโล๊ะป่าห้า ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยทีมวิทยากรนำโดย รศ. ดร.สาโรจน์ รอดคืน ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
         

          อาจารย์ ดร.ณัฏยา   คนซื่อ อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ทำให้มีผลิตผลทางการเกษตรหลากหลาย  ดังนั้น  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมแล้ว การให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จึงนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนได้ 

          การจัดอบรมในครั้งนี้มี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ประชาชนจากบ้านโล๊ะป่าห้า กว่า 54 คนเข้าร่วมโครงการ

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม

ประกาศข่าว: