ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดอบรม"หลักการจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุดโรงเรียน "

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา(ห้องสมุด) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรม “หลักการจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุดโรงเรียน” ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 5 อาคารศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีนางดาวนภา สุยะนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม


          นางรุจิรดา ระวีศรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ หัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของโรงเรียน เนื่องจากมีหนังสือ สื่อ ที่หลากหลายสำหรับบริการอ่านและค้นคว้า ซึ่งเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมด้านความคิดและพัฒนาการของเด็กรวมทั้งช่วยให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่กลับพบว่าห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีบรรณารักษ์ จะมีเพียงผู้ที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนให้มาดูแลห้องสมุด ซึ่งขาดประสบการณ์และความรู้ในการจัดหมวดหมู่หนังสือ และการจัดบริการของห้องสมุดอย่างถูกต้องตามหลักการ ดังนั้นการจัดอบรมนี้เพื่อเพิ่มความรู้ และสร้างความเข้าใจให้แก่ครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานห้องสมุดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

          การจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลห้องสมุดโรงเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย กว่า 22 คนเข้าร่วมโครงการ

ประกาศข่าว: