สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น International Training Program of Integrative Medicine Approach for Health and Wellness management

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น "International Training Program of Integrative Medicine Approach for Health and Wellness management" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ รองคณบดี สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ กล่าวรายงานการจัดอบรม และ ได้รับเกียรติจาก  อาจารย์ ดร. แพทย์หญิงสุลัคนา น้อยประเสริฐ คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ณ ห้องพู่ระหง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          อาจารย์ ดร.ชาครีย์ วัฒนศิริ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ หัวหน้าโครงการเปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้ การจัดการและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม หรือ ที่เรียกกันว่า Health and Wellness เป็นอีกหนึ่งบริการ ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลพวง มาจากความตื่นตัวของประชาชนในยุคปัจจุบัน ที่หันมาศึกษาแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ และ การดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อที่จะป้องกันก่อนป่วย โดยกระแสนิยมด้านนี้ เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น ทางสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น International Training Program of Integrative Medicine Approach for Health and Wellness management ขึ้น เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอบรม ด้านศาสตร์การแพทย์บูรณาการ อันประกอบด้วย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ กายภาพบำบัด นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติมส่วนของการนวดแบบล้านนา รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์ต่างๆ ข้างต้น
 
          การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในครั้งนี้มีกำหนดจัด 7 วัน ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้ร่วมอบรมจำนวน 22 คน จากมหาวิทยาลัย Yunnan University of Chinese Medicine(YUCM) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย อาจารย์ จำนวน 2 ท่าน และนักศึกษา จำนวน 20 คน 
 

ประกาศข่าว: