ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดโครงการ 'ห้องสมุดพี่ช่วยน้อง'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

           ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา(ห้องสมุด) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ “ห้องสมุดพี่ช่วยน้อง” ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่แพง ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดหาหนังสือ สื่อและอุปกรณ์ในการเรียนรู้ ที่มีความเหมาะสมกับวัย และพัฒนาการของเด็ก ช่วยเหลือในการจัดระเบียบและหมวดหมู่หนังสือที่ถูกต้อง ตลอดจนการจัดและตกแต่งห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าให้ความรู้ ความเข้าใจวิธีการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนแก่ครูผู้ดูแลห้องสมุด และเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม  "Green Library”

ประกาศข่าว: