สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดคลินิกวิทยาศาสตร์ฯ ให้กับโรงเรียนในจังหวัดน่าน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

           เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ “คลินิกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน หน่วยงานการศึกษา”  ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนท่าวังผา โรงเรียนปัว และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
          การจัดโครงการคลินิกวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.พัฒนา ค้ากำยาน อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการเปิดเผยว่าวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่อาจารย์เกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ชั้นสูง เพื่อให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การทำปฏิบัติการเรื่องการสกัด DNA และการหายใจของยีสต์ โดยทีมอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศข่าว: