สำนักวิชาการจัดการ จัดโครงการ 'พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสู่ความสำเร็จในงานบริการ Smart Personality Image'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

           สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสู่ความสำเร็จในงานบริการ Smart Personality Image” ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ รองคณบดี สำนักวิชาการจัดการ กล่าวเปิดงาน
          อาจารย์นันทพร มิ่งขวัญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ หัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ดี นับว่ามีความจำเป็นและสำคัญมากในทุก ๆ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการบริการ ผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพตนเองให้เป็นมืออาชีพ ทั้งเรื่องการเลือกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า การวางตนในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและสามารถเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเองได้อย่างเต็มที่ อันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดจากผู้รับบริการ
          การอบรมมีทั้งการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ โดยทีมวิทยากรจาก อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์  

ประกาศข่าว: