ขอเชิญครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมอบรมการใช้เทคนิคการตั้งคำถามภาษาอังกฤษเพื่อกระตุ้นทักษะการเรียนรู้ฯ

Categories: โครงการพัฒนาครู

ด้วย สํานักวิชาศิลปสาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ "การใช้เทคนิคการตั้งคำถามในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อกระตุ้นความคิดและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน" ในระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2560 ณ ห้องพู่ระหง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเทคนิคการตั้งคำถามในชั้นเรียนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และแนะนำแนวทางการนำเทคนิคการตั้งคำถามไปใช้ในออกแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งยังพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึงฝึกฝนทักษะการตั้งคำถามของกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป นั้น

ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมในวันและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

  1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ อาหารว่าง จำนวน 3 มื้อ
  2. ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า จำนวน 1 คืน
  3. ค่าเอกสารประกอบการอบรม

ทั้งนี้ สามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรม โดยการกรอกใบสมัครออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 สำหรับค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ให้เบิกจ่ายจากโรงเรียนต้นสังกัด หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6449 , 0 5391 6385 หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info_3@cas.mfu.ac.th

: