สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมชุมชนปลอดขยะ ปีที่ 4

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

           เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) ปีที่ 4  ณ ห้องพวงชมพู-พู่ระหง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรม
          การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562  อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์สำนักสิชาวิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการเปิดเผยว่าวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจหลักการพื้นฐาน รวมถึงเทคนิคของการออกแบบและดำเนินโครงการ กิจกรรมชุมชนปลอดขยะให้ยั่งยืนโดยอาศัยองค์ความรู้ทางทฤษฎี ผลการวิจัย รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพในการถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จริงในการพัฒนาชุมชนของตนอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับชุมชนที่ไปศึกษาดูงานและชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 70 คน จากทั่วประเทศ

ประมวลภาพการจัดอบรม

ประกาศข่าว: