สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดค่ายรักการอ่าน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดค่ายรักการอ่านณ โรงเรียนบ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการอ่านหนังสือทั้งภาษาไทย และภาอังกฤษของกลุ่มนักเรียนชาติพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่เทศบาลตำบลนางแล
           ได้รับการเปิดเผยจาก รศ.ดร.สรบุศย์  รุ่งโรจน์สุวรรณ รองคณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ผู้รับผิดชอบโครงการว่า กลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคม จากสภาพทางเศรษฐกิจที่ขาดแคลน ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องดิ้นรนแสวงหาอาชีพเพื่อความอยู่รอด ขาดโอกาสทางการศึกษาและถูกผลักไสให้เป็นกลุ่มชนชายขอบของสังคม เช่นเดียวกับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ที่ประสบปัญหาด้านการศึกษา ตั้งแต่ระดับของการอ่านออกเขียนได้ ขาดแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากต้องช่วยเหลือครอบครัวในการแสวงหาปัจจัยเพื่อการดำรงชีพ ดังนั้น การให้การศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตจึงมีความสำคัญและจะเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้เด็กกลุ่มดังกล่าว
          การจัดค่ายในครั้งนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2562 (ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี) โดยมีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ตำบลนางแล เข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน

ประกาศข่าว: