มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดดำเนินโครงการ Hackathon 2019 ไทยแลนด์ฟู้ดฮีโร่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดดำเนินโครงการ Hackathon 2019 ไทยแลนด์ฟู้ดฮีโร่ ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ TPSO - Grow Asia Hackathon Agricultural Trade Workshop on Thai Organic Rice โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่าย และเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา (Solution) ในการยกระดับศักยภาพทางการค้าของเกษตรกรรายย่อย SMEs และ Start-up โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ ข้าวสี และข้าวอินทรีย์ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต

          โดยในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน จากทั่วประเทศ

ประกาศข่าว: