สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดอบรมความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด ปีที่ 9

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

           เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด ปีที 9 (Update in Physical Therapy Management) เรื่อง “การจัดการทางกายภาพบำบัดในสถานการณ์ทางการกีฬาและนันทนาการ” ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรม
          การจัดอบรมครั้งนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ กนกทิพย์ สว่างใจธรรม อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้รับผิดชอบโครงการเปิดเผยว่าในปัจจุบันการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระแสสังคมที่ได้รับความนิยม จะเห็นได้จากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวิ่งมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และ Fun Run มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมาก และในการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายนั้น จำเป็นจะต้องมีการจัดการการเตรียมความพร้อมและการป้องกันการบาดเจ็บ รวมทั้งการรักษาและฟื้นฟูหลังบาดเจ็บ เนื่องจากผู้ออกกำลังกายมีทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ทำให้การจัดการในการดูแลมีความหลากหลาย นักกายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพที่ได้รับความไว้วางใจจากสังคมในการจัดการดูแลร่างกายทั้ง ก่อน ระหว่างและหลังการออกกำลังกาย ดังนั้น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้จัดอบรมโครงการความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด ปีที่ 9 ซึ่งเป็นหัวข้อเรื่องที่เป็นความต้องการของวิชาชีพและสังคมปัจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกายภาพบำบัดและผู้ที่มีความสนใจ ได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าทางด้านกายภาพบำบัด เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย อาจารย์กายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดประจำหน่วยงานของรัฐและเอกชน กว่า 40 คน จากทั่วประเทศ

ประกาศข่าว: