มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี กิจกรรม “เสริมสร้างความรู้และพัฒนากลุ่มจิตอาสาเยี่ยมบ้านในชุมชน”  ณ พื้นที่เทศบาลตำบลท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสุด และ นายแสวง เขื่อนเพชร รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าสุด เข้าร่วมกิจกรรมการณ์

          ได้รับการเปิดเผยจาก อาจารย์ นพ.สมปรารถน์ หมั่นจิต หัวหน้าโครงการว่าการกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มจิตอาสาในชุมชน ในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพในชุมชน  รวมถึงขับเคลื่อนให้กลุ่มจิตอาสาได้แสดงบทบาทบริการดูแลสุขภาพให้สังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังติดบ้านติดเตียงและผู้พิการรู้สึกมีคุณค่าสามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวและชุมชนอย่างมีความสุข มีจิตอาสาดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ จำนวน 16 คน มีผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรม 10 รายเข้าร่วมกิจกรรม  

ประกาศข่าว: