ขอเชิญน้องเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการไม่เก็บค่าลงทะเบียน ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา ข่าวอบรมสัมนา

          ด้วยโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา กำหนดจัดโครงการ "ค่ายเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ"วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และศึกษาทรัพยากรธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงเพื่อสร้างความเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับการดำรงชีวิต โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการสื่อความหมายธรรมชาติ อันจะช่วยสร้างให้เยาวชนได้เป็นนักสื่อความหมายทางธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป นั้น

          ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญชวนน้องเยาวชน ที่มีความสนใจทางด้านพฤกษศาสตร์ ตลอดจนธรรมชาติวิทยา ระดับมัธยมศึกษา อายุตั้งแต่ 14-17 ปี เข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งมายัง ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 หรือ Email : info@remove-thiscas.mfu.ac.th หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8033 มือถือ 08 9225 6558

ประกาศข่าว: