ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปีที่ 4

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

            สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปีที่ 4" ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้อพวงชมพู - พู่ระหง ชั้น 5 อาคาร E-Park (M- Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะและการนำเศษวัสดุประเภทต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนปลอดขยะตามหลักสากลและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการสร้างเครือข่ายชุมชนปลอดขยะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญ ข้าราชการ ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครชุมชน เข้าร่วมโครงการโดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 3,900 บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินภายในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม

หากต้องการสอบถามข้อมุลเพิ่มเติม 

           * หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8033
           * มือถือ 08 9225 6558
           * LINE ID : academic.mfu

ลงทะเบียนออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อ

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศข่าว: