มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหวง รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

         ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษาสิรินธร ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามชื่อกองทุนนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็กนักเรียนชาวเขา หรือนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่เรียนดีแต่ยากจน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี โดยผู้ที่สนใจขอรับทุนการศึกษา สิรินธร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

       1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
       2. อายุไม่เกิน 25 ปี
       3. มีภูมิลำเนา หรือเป็นชาวไทยภูเขา ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
       4. ครอบครัวมีฐานะยากจน
       5. มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจเรียน

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถดาว์นโหลดเอกสาร และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มายัง ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 ภายในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางภัทร์ฐิตา ถุงแก้ว  0 5391 6931 ,06 5323 2619 หรือนางสาวนฤมล จันทองอนันต์  0 5391 6449 , 09 6692 2265

ประกาศข่าว: