ขอเชิญเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษของศิลปินในจังหวัดเชียงรายสู่ความเป็นสากล

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการไม่เก็บค่าลงทะเบียน ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

          ด้วย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษของศิลปินในจังหวัดเชียงรายสู่ความเป็นสากล (Enhancing English Skills for Chiang Rai Artists for Better Communication) ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ชงโค ชั้น 3 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และอธิบายผลงานได้ นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ จึงขอเชิญศิลปินในจังหวัดเชียงราย และใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับมายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@remove-thiscas.mfu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 (หรือจนกว่าจะครบจำนวน) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386 มือถือ 08 9225 6558

ประกาศข่าว: