โครงการอบรมหลักสูตร 'ท้องถิ่นคุณธรรม:ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่' รุ่นที่ 7

หมวดหมู่ข่าว: โครงการรับจ้าง ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

     ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม:ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้เป็นผู้มีความคิดกว้างไกล มีสมรรถนะและขีดความสามารถที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ดี นั้น

     ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 4,300 บาทต่อท่าน (ไม่รวมค่าที่พัก) ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครมายังมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เลขที่ 736/1 ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระราม5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ หมายเลขโทรสาร 02-241-3839 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 2243 2750 , 089 799 5624

ประกาศข่าว: