สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกินรีฮอล์ล โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ไพศาลยศกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

อาจารย์ ดร.จตุพงศ์ สิงหราไชย รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการอบรมในรุ่นที่ 1 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก และยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดเชียงรายที่ยังมีความต้องการเข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนแบบมืออาชีพอีกเป็นจำนวนมาก ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงเปิดการอบรมรุ่นที่ 2 ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมอบรม โดยในการจัดในรุ่นที่ 2 นี้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมอบรม กว่า 205 คน

ประกาศข่าว: