สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสูวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมในการเข้าสูวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 1” ระว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกินรีฮอล์ล โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

      อาจารย์ ดร.จตุพงศ์ สิงหราไชย รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนแบบมืออาชีพแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการเคารพสิทธิและจรรยาบรรณของการเป็นผู้ประกอบอาชีพทางด้านสาธารณสุขชุมชนอีกด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมอบรมกว่า 208 คน

ประกาศข่าว: